33. základní škola Plzeň

Školní poradenské pracoviště

OBECNÉ INFORMACE

Školní poradenské pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Toto pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů. Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá vedení školy. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

Školní poradenské pracoviště se tvoří:
• vedení školy
• výchovní poradci (kariérový poradce)
• školní metodik prevence

 

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Hana Pechoušková (II. stupeň) – pechouskovaha@zs33.plzen-edu.cz tel: 378 027 413

 • konzultační hodiny středa od 8.00 do 8.45 hodin, čtvrtek 10.00 do 10.45, popř. kdykoliv  po předchozí domluvě

 

Mgr. Pavlína Abrahamová (I. stupeň) –  abrahamovapa@zs33.plzen-edu.cz tel: 378 027 407

 • konzultační hodiny v pondělí 14:00 – 15:00, popř. kdykoliv  po předchozí domluvě

 

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:

 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů
 • Poradenství k volbě povolání
 • Spolupráce s organizacemi

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání a vývoj vyžadují zvláštní pozornost na základě informací od třídních učitelů, popř. jiných pedagogických pracovníků školy; příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Plzeň-město
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných žákům školou a školskými poradenskými zařízeními
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomoc třídním učitelům s tvorbou tzv. Plánu pedagogické podpory

Spolupráce s třídními učiteli při řešení výchovných i vzdělávacích problémů

 • Společné jednání se zákonnými zástupci žáka, tj.žádost o pomoc při řešení vzniklého problému
 • Svolání výchovné komise v případě závažných  provinění se proti školnímu řádu nebo opakujících se prohřešků
 • Jednání s organizacemi zabývajícími se péčí o děti a mladistvé

Spolupráce s organizacemi

 • Pedagogicko psychologická poradna Plzeň-město, SPC
 • Středisko výchovné péče
 • Orgány péče o dítě
 • Policie ČR
 • IPS Úřadu práce Plzeň-město

 

METODIK PREVENCE

Metodikem prevence na naší škole je Mgr. Jaromír Skalák. Konzultační hodiny kdykoli po předchozí domluvě.

tel. +420378027429, skalakja@zs33.plzen-edu.cz

Rozsah činnosti školního metodika prevence zahrnuje zejména tyto oblasti:

 • tvorba a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy
 • spolupráce s výchovným poradcem a zejména třídními učiteli při zachycování varovných signálů sociálně patologického chování
 • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci šikany, kyberšikany, závislostí, násilí, vandalismu, rasismu, sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s odbornými pracovišti nebo orgány státní správy při výskytu sociálně patologických jevů
 • zajišťování a předávání odborných informací a nabídek programů
 • jednání se zákonnými zástupci žáka a návrhy na svolání výchovných komisí dle pravidel Školního krizového plánu
 • spolupráce s organizacemi: Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Středisko výchovné péče, orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

 • Informace o oborech vzdělávání a jednotlivých profesích
 • Informace o vzdělávací nabídce středních škol a učilišť Plzeňského kraje
 • Informační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče
 • Informace o přijímacím řízení
 • Seznámení s informačními zdroji k volbě dalšího vzdělávání
 • Spolupráce s třídními učiteli vycházejících žáků

 

Informace pro žáky

Čím budu 2023/24 velikost: 2 MB
Dny otevřených dveří ve školním roce 2022/2023 velikost: 213 KB
 • Plzeň - oficiální informační server města

 • Centrum robotiky
 • FC Viktoria Plzeň
 • Ovoce a zelenina do škol
 • Městský obvod Plzeň 3
 • Západočecká univerzita v Plzni - fakulta pedagogická
 • Národní plán obnovy

 • Sportovní portál města Plzně
 • Škola online
 • Interaktivní program Alf